Nariadenie vlády č. 209/2016 Z. z.

Nariadenie vlády č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách zamestnancov vystavených fyzikálnym faktorom (elektromagnetické polia) vo verejných inštitúciách, kanceláriách, závodoch, priemyselných zariadeniach, budovách obchodných sietí (ďalej len „Nariadenie“), sú zamestnávatelia povinní vykonať hodnotenie rizika elektromagnetického vystavenia. Túto povinnosť stanovili všetky členské štáty EÚ v súlade s požiadavkami smernice 2013/35/EÚ z roku 2013.

V zmysle Nariadenia, ak po meraní elektromagnetického žiarenia z posúdenia rizika vyplynie, že vystavenie prekračuje zákonnú limitnú hodnotu, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu pred žiarením zamestnancov.

Ak tak zamestnávateľ neurobí, môže počítať s peňažnou pokutou v prípade úradných kontrol, a keď zamestnanec ochorie, ten môže podať žalobu o náhradu škody proti zamestnávateľovi, a súdny spor pre zákonnú povinnosť zamestnávateľa vyhrá.

Inovatívna, skúsená maďarská spoločnosť SpaceHarmony-System Kft., ktorá je dcérskou spoločnosťou americkej spoločnosti Space Harmony Holding, ktorá poskytuje protokoly o meraní, disponuje s 30 ročnými technológiami ochrany proti žiareniu, vykoná vyššie uvedené meranie. Ak je vystavenie žiareniu nad zákonným limitom, zníži ju pomocou vo svete jedinečného, 30 ročného, inovatívneho vynálezu ochrany budov.

Systém, ktorý sa priebežne vyvíja 30 rokov, je schopný znížiť všetky parametre elektromagnetického vystavenia na veľmi prísnu limitnú hodnotu podľa Medzinárodnej normy biológie budov SBM/2008 SBM/2015.

Tu už neexistuje žiadne zdravotné riziko

Veľmi znepokojujúce je, že WHO oficiálne klasifikovala elektrosmog do kategórie karcinogén 2B. V dôsledku termických účinkov, stresovej traumy, bunkového potenciálu a poruchy bunkovej komunikácie existuje mnoho potvrdených zdravotných rizík elektromagnetickej expozície nad limitom! Shs home, office, bussines technológia ochrany budov sa dá ľahko nainštalovať aj dodatočne do už existujúcich budov.

Dva hlavné prvky vynálezu pripojíme cez centrálnu jednotku systému na vodu, ktorá sa nachádza v potrubiach vykurovacieho systému a ktorú použijeme pod riadením rezonátorových systémov ako anténu na zachytávanie žiarenia, následne cez riadiacu jednotku ju udržiavame priebežne pod limitnými hodnotami, pričom každé digitálne, smart a robotické zariadenie dokonale funguje.

Na každom bode merania sa uskutoční drastické zníženie, ktoré sa dá zmerať (výsledok merania okamžite odovzdáme v automatizovanom, digitálnom formáte) a ktoré zaznamenáme aj v akreditovanom protokole.

Budovy z hľadiska žiarenia sú zaradené do ZELENEJ zóny bez elektrosmogu, čo predstavuje vyššiu kategóriu budov, zvyšuje ich hodnotu, a home office sú bezpečné bez radiačnej záťaže a z hľadiska zdravotných rizík.

Všetky technológie shs sú patentovo chránené v takmer 160 krajinách, a vynález je efektívny, kvalitný a ocenený a certifikovaný nezávislým, vysoko kvalitným a akreditovaným laboratóriom Verkotan (bývalé laboratórium Nokia) vo Fínsku.

Naposledy získala zlaté ocenenie na filmovom festivale v Cannes v roku 2021, v kategórii životného prostredia. V roku 2020 veľká inovácia 100 maďarských vynálezov.

Ochrana, ktorá je účinná aj pri 5G pásmach!

Udržuje hodnoty s.a.r. pod limitom a pokiaľ ide o ochranu budovy, zníženie vysokofrekvenčnej hustoty výkonu o 94,7 percenta je možné merať aj v 5G pásmach!

Disponujeme s významnými referenčnými miestami:
Budovy ministerstva rozvoja, pasívna materská škola „Meséskert“, kancelárske budovy Cewe, závody, ordinácie, hotel Spirit, Hídépítő Zrt., rozvodne Mavir Zrt., tisíce súkromných domov atď.

Novinky, zaujímavosti a informácie

blog-img
20.2.2024
Vplyv elektrosmogu na naše zdravie

Aktuálne čoraz častejšie počúvame o elektrosmogu a jeho negatívnom vplyve. Čo to vlastne znamená pre naše zdravie a ako sa môžeme chrániť pred škodlivým žiarením? Najprv sa pozrime, čo tento pojem znamená! 

Čo je elektrosmog? 

Elektrosmog je prakticky v

blog-img
7.2.2024
Elektrosmog a nespavosť. Vráťte sa k sladkým snom pomocou SHS Solution!

V posledných rokoch viaceré štúdie preukázali súvislosť medzi elektrosmogom a nespavosťou. Hoci rozvoj moderných technológií priniesol do nášho života mnoho výhod, elektrosmog je jedným z javov, ktoré môžu byť škodlivé pre naše zdravie. Elektrosmog je súhrn elektromagnetického žiarenia v našom prostredí, ktoré vyžarujú rôzne elektrické zariadenia, ako sú smartfóny, počítače a bezdrôtové siete.

blog-img
24.9.2023
Freiburská výzva

Dňa 20. októbra 2002 prevažne lekári pracujúci v oblasti environmentálneho zdravia zverejnili Freiburskú výzvu (FREIBURGER APPELL), z pôvodného textu si môžete prečítať krátky citát nižšie: „My, lekári rôznych špecializácií, najmä v oblasti environmentálneho zdravia, z mimoriadneho záujmu o zdravie našich blízkych sa obraci

blog-img
11.3.2024
Čo je elektrosmog?

Prítomnosť elektrosmogu väčšina ľudí nevníma, kým nenastanú ďalšie účinky, ktoré pôsobia na naše telo, ktoré sa neustále bráni proti elektromagnetickej interferencii. To nám umožňuje zostať v rovnováhe.

Keď sú však tieto účinky príliš silné, naše telo produkuje príznaky, týmto spôsobom elektrosmog prerušuje normálnu bunkovú komunikáciu.

Elektrosmog sa vzťahuje na všetky elektromagne